Oferta

Rodo – zasady przetwarzania danych

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Dane Administratora:

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: „Dane Osobowe”) pozyskanych od Pani/Pana w korespondencji mailowej jest Fiksa-Auto Dariusz Fiksa, ul. Drużynowa 4 , 61-483 Poznań , tel. +48 722 11 22 11, e-mail: serwis@autofiksa.pl

2. Podstawa prawna przetwarzania:

– jeśli jest Pani/Pan przedsiębiorcą:
Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w celu realizacji współpracy usługowej   – negocjowania i wykonywania umów umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji w/w celu), a także w celach: marketingowych, tj. wysyłania informacji handlowych dotyczących usług Administratora Danych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych.

 

– jeśli jest Pani/Pan pracownikiem kontrahenta (dostawcy i odbiorcy Administratora Danych):
Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w celu realizacji współpracy usługowej   – negocjowania i wykonywania umów pomiędzy Pana pracodawcą/zleceniodawcą a Administratorem Danych, a także w celach: marketingowych, tj. wysyłania informacji handlowych dotyczących usług Administratora Danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych.

3. Okres przechowywania:
Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej (okres współpracy  aż do jej formalnego zakończenia) wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (terminy przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów podatkowych).

4. Kategoria danych:
Przetwarzane dane należą do zwykłych danych osobowych (nie są to dane szczególnych kategorii).

5. Źródło danych:
Przetwarzane dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, ze strony internetowej, lub od osoby z organizacji, w ramach której Pani/Pan funkcjonuje.

6. Odbiorcy:
Pani/Pana Dane Osobowe są przekazywane do  naszych stałych kontrahentów – np. zakładów ubezpieczeniowych ,podwykonawców ,biura rachunkowego, firmy IT, agencji marketingowych, a także inne, przy pomocy których Administrator realizuje swoje uzasadnione interesy.

7. Przekazanie do państwa trzeciego:
Administrator nie zamierza przekazać Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich, w tym do Stanów Zjednoczonych. Każde przekazanie będzie dokonywane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia (adekwatną decyzję / standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Unii Europejskiej). Jeśli chce Pani/Pana uzyskać kopię swoich danych osobowych lub dowiedzieć się o stosowanych zabezpieczeniach lub uzyskać informację o miejscu udostępnienia danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem wskazanym powyżej (pkt 1).

8. Uprawnienia:
Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do Danych osobowych w dowolnym momencie, w tym do:
a. niezwłocznego sprostowania Danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych
Danych osobowych;
b. niezwłocznego usunięcia Danych osobowych;
c. ograniczenia przetwarzania, jeżeli:
– kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych osobowych,
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych,
– Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– wniosłem sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw mojego sprzeciwu
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
e. przenoszenia danych, w tym do:
– otrzymania (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) danych, które dostarczyła Pani/dostarczył Pan Administratorowi danych i ich przesłania innemu administratorowi;
– żądania, by dane zostały przesłane przez Administratora danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Pani/Pan zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.